گروه مشاوره میمه
گروه مشاوره میمه 
ماه مهر

 

عنوان فعالیت

ردیف

آشنا نمودن دانش آموزان با وظایف مشاور و چگونگی ارائه ی خدمات راهنمایی و مشاوره در زمینه های سازشی،تحصیلی و شغلی در این رابطه راه کارهای زیر پیشنهاد می شود:

الف:حضور در مراسم آغازین مدرسه یا کلاس های درس و ارائه ی اطلاعات لازم

ب:تهیه ی بروشور و ارائه ی آن به دانش آموزان و خانواده ها

ج:استفاده از فیلم معرفی شغل مشاوره که توسط اداره کل مشاوره و بهداشت مدارس تهیه و در اختیار استان ها قرار گرفته است.

1-

تشکیل پرونده ی مشاوره ای برای دانش آموزان سال اول و تکمیل کارت شماره (1) بر اساس شیوه نامه مربوط (پیوست شماره 1)

2-

مطالعه و بررسی پرونده ی مشاوره ای و سوابق رفتاری دانش آموزان سنوات گذشته به منظور ارائه ی خدمات راهنمایی و مشاوره ای تکمیلی به آنان

3-

تعیین و اعلام روز و ساعت حضور مشاور در واحد آموزشی و نصب آن در معرض دید دانش آموزان

4-

اجرای برنامه های هفته بهداشت روانی (24 تا 30 مهر ماه)با توجه به موارد اعلام شده در بخشنامه مربوط (پیوست شماره 2) و برنامه های اعلام شده توسط    هسته ی مشاوره

5-

شرکت در جلسات شورای دبیران و شورای مدرسه به منظور هماهنگی و آشنا نمودن کارکنان واحد آموزشی با نحوه ی ارائه ی خدمات راهنمایی و مشاوره و جلب همکاری آنان

6-

مطالعه آیین نامه های مهم آموزشی و پرورشی و آخرین اصلاحات به عمل آمده (آیی نامه های اجرایی،آیین نامه های آموزشی و ...)

7-

 

 

 

ماه آبان

 

عنوان فعالیت

ردیف

تهیه گزارشی از نحوه ی برگزاری هفته ی بهداشت روانی و ارسال آن به هسته ی مشاوره اداره ی متبوع

1-

هماهنگی با مدیر واحد آموزشی به منظور مکاتبه و دریافت پرونده های مشاوره ای دانش آموزان جدیدالورود از مدارس مبدأ

2-

ارسال پرونده های مشاوره ای دانش آموزان منتقلی به مدارس مقصد با هماهنگی مدیر واحد آموزشی مطابق درخواستهای واصله

3-

انجام آزمون استعداد و تجزیه و تحلیل نتایج برای دانش آموزان پایه اول (ترجیحاًٌ از نیمه دوم آبان ماه تا نیمه اول آذر)

4-

مطالعه و بررسی کارت شماره یک دانش آموزان مربوط به پرونده مشاوره ای و شناسایی دانش آموزان نیازمند به خدمات مشاوره ای (به ویژه دانش آموزان در معرض خطر)

5-

بررسی نمرات دروس مرتبط با شاخه های و رشته های تحصیلی دوره راهنمایی دانش آموزان پایه اول به منظور راهنمایی آنان در زمینه کسب شرایط شاخه ها و رشته های مربوط

6-

شرکت در جلسه عمومی اولیای دانش آموزان و انجام راهنمایی های لازم

7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه آذر

 

عنوان فعالیت

ردیف

شناسایی مشکلات روانی،اجتماعی خاص دانش آموزان واحد آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی و توجیهی برای آنان و خانواده ها

1-

آشناسازی دانش آموزان و والدین آنها در خصوص شرایط و ضوابط هدایت تحصیلی از طرق مختلف (تشکیل جلسه ی گروهی،فردی،تهیه ی جزوات،بروشور و ...)

2-

کمک به دانش آموزان و آماده سازی والدین آنها در زمینه ی حضور دانش آموزان در امتحانات نوبت اول از طریق (تهیه ی بروشورها و پیام های مقابله با اضطراب امتحان،چگونگی روش های مطالعه و ...)

3-

تکمیل فرم آمار مشکلات رفتاری دانش آموزان همراه با گزارشی از اقدامات انجام شده در سه ماهه ی اول و ارسال آن به هسته ی مشاوره بر اساس شیوه نامه ی مربوط (پیوست شماره 4)

4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه دی

 

عنوان فعالیت

ردیف

کسب اطلاعات لازم در زمینه ی امکانات تحصیلی و شغلی منطقه و استان به منظور راهنمایی دانش آموزان

1-

درج غیبت های خاص دانش آموزان در کارت شماره (2) پرونده ی مشاوره ای پس از بررسی های لازم با ذکر دلایل (1)

2-

شرکت در شورای دبیران و ارائه ی رهنمودهای لازم مشاوره ای به منظور تأمین بهداشت روانی دانش آموزان در طول امتحانات (2)

3-

تذکرات

1- بررسی،ریشه یابی و انجام اقدامات به هنگام،در مورد غیبت های خاص دانش آموزان باید در محدوده ی زمانی غیبت ها صورت گیرد.

2- مشاور نباید همانند سایر دبیران به عنوان مراقب در جلسه امتحان حضور یابد و در صورت لزوم باید با روش های علمی به کاهش اضطراب دانش آموزان دارای مشکل کمک کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه بهمن

 

عنوان فعالیت

ردیف

بررسی نقاط قوت و ضعف امور تحصیلی دانش آموزان بر اساس نتایج امتحانات نوبت اول و استفاده از آن در راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش آموزان

1-

تشکیل جلسه ی گروهی دانش آموزان به منظور اطلاع رسانی در زمینه ی انتخاب شاخه و رشته های تحصیلی

2-

تهیه پیام ها و تراکت ها در زمینه ی بهداشت روانی با استفاده از متون دینی به مناسبت روز تربیت اسلامی

3-

تذکرات

هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای روزانه سالی-واحدی بر اساس مفاد فصل پنجم آیین نامه ی آموزشی موضوع بخشنامه شماره 20139/400 مورخ 15/6/79 (پیوست شماره 5) و دانش آموزان دبیرستانهای بزرگسالان و داوطلبان آزاد بر اساس فصل پنجم آیین نامه آموزشی بزرگسالان موضوع بخشنامه شماره 20141/400 مورخ 23/6/79 (پیوست شماره 7) انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه اسفند

 

عنوان فعالیت

ردیف

ارائه ی اطلاعات لازم به دانش آموزان پایه ی سوم در زمینه ی ادامه تحصیل در دوره های پیش دانشگاهی،کاردانی و تحصیلات دانشگاهی (ضوابط ورود به دوره ی پیش دانشگاهی،ضوابط ورود به آموزش عالی)

1-

تکمیل فرم آمار مشکلات رفتاری دانش آموزان همراه با گزارشی از اقدامات انجام شده در سه ماهه ی دوم و ارسال آن به هسته ی مشاوره ی اداره ی متبوع.

2-

اجرا،تصحیح و نمره گذاری آزمون رغبت سنج تحصیلی-شغلی و ارائه ی نتایج به دانش آموزان و ثبت امتیازات در نمون برگ شماره (5) بررسی های مشاوره ای (1)

3-

تذکر:

1- مشاوران می توانند به منظور سهولت در محاسبه ی امتیازات آزمون رغبت سنج تحصیلی-شغلی از برنامه ی نرم افزاری که تهیه شده و در اختذیار کارشناسی مشاوره ی استان ها قرار گرفته استفاده نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه فروردین

 

عنوان فعالیت

ردیف

برنامه ریزی به منظور برگزاری هفته ی معرفی مشاغل در اردیبهشت ماه و تشکیل گروه ها (1)

1-

تشکیل جلسه ی گروهی برای دانش آموزان و اولیای آنان در زمینه ی هدایت تحصیلی و ارائه ی نمون برگ های شماره 3 و4  (نظرخواهی از دانش آموزان و اولیا)جهت تکمیل

2-

ارائه ی نمون برگ شماره (2) بررسی های مشاوره ای به دبیران دروس مرتبط و توجیه آنان در خصوص نحوه ی تکمیل آن

3-

تذکر:

1- هفته ی معرفی مذشاغل همه ساله بر اساس دستورالعمل شماره 6949/540 مورخ 28/12/73 پیوست شماره (8) در هفته ی اول اردیبهشت در واحدهای آموزشی دوره ی متوسطه برگزار می شود مشاوران با مطالعه ی این دستورالعمل و رهنمودهای ارائه شده می توانند فعالیت های مربوط به این هفته را برنامه ریزی کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه اردیبهشت

 

عنوان فعالیت

ردیف

اجرای برنامه های هفته ی معرفی مشاغل بر اساس برنامه ریزی قبلی (دعوت از صاحبان حِرف و مشاغل-تشکیل نمایشگاه شغلی-انجام بازدیدها-نمایش فیلم و ...)و تهیه ی گزارشی از اقدامات انجام شده و ارسال به هسته ی مشاوره

1-

جمع آوری نمون برگ های شماره 2، 3 و 4  بررسی های مشاوره ای و ثبت امتیازات آنها در نمون برگ شماره (5) بررسی های مشاوره ای

2-

پیگیری تقاضای تغییر رشته دانش آموزان پایه ی دوم و راهنمایی آنان برای شرکت در امتحان تغییر رشته (1)

3-

راهنمایی دانش آموزان برای حضور در امتحانات پایانی نوبت دوم از طریق راهنمایی های گروهی و تهیه ی پیام ها و تراکت های مناسب (شیوه های صحیح مطالعه ، مقابله با اضطراب امتحان و ...)

4-

تذکر:

1- تغییر رشته ی دانش آموزان در نظام سالی-واحدی صرفاً یک بار،آن هم در پایان سال دوم بر اساس ماده 112 آیین نامه ی آموزشی و شیوه نامه ی اجرایی هدایت تحصیلی انجام می شود نظر به اینکه برای ورود به شاخه یا رشته ی جدید،دانش آموزان باید در امتحان تغییر رشته دروس سال دوم رشته ی مورد تقاضا (به استثنای شاخه کاردانش)شرکت کنند راهنمایی به هنگام دانش آموزان برای انجام مراحل تغییر رشته مورد تأکید می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه خرداد

 

عنوان فعالیت

ردیف

درج غیبت های خاص دانش آموزان مربوط به نیمه ی دوم سال تحصیلی در کارت شماره (2) پرونده ی مشاوره ای آنان پس از بررسی های لازم

1-

بررسی نهایی محتوذیات پرونده ی مشاوره ای و تکمیل نمون برگ شماره (5) بررسی های مشاوره ای و ارائه ی آن به مدیر واحد آموزشی جهت ثبت امتیازات مشاوره ای در سیستم رایانه

2-

تکمیل فرم آمار مشکلات رفتاری دانش آموزان همراه با گزارشی از اقدامات انجام شده در سه ماهه ی سوم و ارسال آن به هسته ی مشاوره ای اداره ی متبوع

3-

ارسال گزارش سالانه از تعداد مکاتبات و اهّم موضوعات مطرح شده در صندوق ارتباط با مشاور به هسته ی مشاوره بر اساس شیوه نامه ی مربوط (1) (پیوست شماره 3)

4-

ارسال گزارشی از وضعیت ظرفیت شاخه ها و رشته های تحصیلی و تقاضای دانش آموزان و اولیای آنان جهت تعدیل ظرفیت ها برای سال آتی به ادارهی متبوع با همکاری مدیر واحد آموزشی (در اجرای ماده 99 آیین نامه ی آموزشی)

5-

تذکر:

1- صندوق ارتباط با مشاور بر اساس شیوه نامه ی شماره ی 911/550 مورخ 25/2/79 در کلیه واحدهای دورهی متوسطه نصب و اداره می شود نظر به اهمیت مشکلات و موضوعات مطرح شده در این صندوق،،علاوه بر جمع بندی و ارسال آمار مکاتبات و موضوعات مطرح شده در صندوق به هسته ی مشاوره تأکید می شود در پایان هر سه ماه مشکلات جمع بندی و در تدوین برنامه های پیشگیری و اقدامات مداخله ای درون واحد آموزشی از آن استفاده شود.

 

 

 

 

ماه تیر

 

عنوان فعالیت

ردیف

بررسی و تأیید نمون برگ شماره (1) هدایت تحصیلی برای کلیه ی دانش آموزان پاییه اول (اعم از قبولی و تجدیدی)جهت ارائه ی آن به دانش آموزان و اولیای آنان همزمان با تحویل کارنامه ی سالانه

1-

راهنمایی دانش آموزان در زمینه ی انتخاب رشته تحصیلی با توجه به اولویت های مکتسبه در نمون برگ شماره ی (1) هدایت تحصیلی

2-

راهنمایی آن تعداد از دانش آموزان که ضابطه ی شاخه یا رشته ی مورد نظر را کسب نکرده اند و تکمیل نمون برگ تقاضای تعیین رشته ی مجدد برای احراز شرایط در شهریورماه مطابق با شیوه نامه ی مربوط

3-

راهنمایی دانش آموزان متقاضی تغییر رشته و تکمیل نمون برگ تقاضای شرکت در امتحانات تغییر رشته ی شهریور ماه

 

تذکر:

فعالیت های چهارگانه ی فوق حداکثر تا پایان هفته ی دوم تیرماه انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه شهریور

 

عنوان فعالیت

ردیف

پیگیری صدور نمون برگ مجدد شماره ی (1) هدایت تحصیلی برای دانش آموزانی که ضوابط ورود به شاخه یا رشته ی مورد نظر را در شهریور ماه کسب کرده اند.

1-

پیگیری تعیین رشته ی دانش آموزان مشمول ماده 7-111 آیین نامه ی آموزشی بر اساس شیوه نامه ی مربوط (پیوست شماره 6)

2-

پیگیری انجام تغییر رشته ی دانش آموزان پایه ی دوم که متقاضی تغییر رشته بوده اند و ضوابط را کسب کرده اند (مطابق با ماده 112 آیین نامه ی آموزشی) و شیوه نامه ی مربوط

3-

تذکر:

فعالیت های سه گانه ی فوق پس از اعلام نتایج امتحانات شهریورماه انجام می شود.

 

[ شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ ] [ 9:56 ] [ گروه مشاوران میمه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب
گروه مشاوره میمه - تقویم اجرایی فعالیت های مشاوران
گروه مشاوره میمه
<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  <-PostDate->ساعت <-PostTime->  توسط <-PostAuthor->