گروه مشاوره میمه
گروه مشاوره میمه 

 

زیر گروه های آزمایشی (1)- علوم ریاضی وفنی

زیر گروه های آزمایشی

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان هستند

زیر گروه 1

مواد امتحانی وضرایب :

ریاضی (4) – فیزیک (3) – شیمی (2)

دکترای پیوسته ریاضی – دکترای پیوسته فیزیک – دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

مهندسی های : برق – دریا(کلیه گرایشها) – صنایع – عمران – کامپیوتر – رباتیک – فناوری اطلاعات – مکانیک – معماری – شهرسازی – تکنولوژی کشاورزی – (کلیه گرایشها ) – تعمیر ونگهداری هواپیما – سیستم – فرماندهی وکنترل هوایی – هوانوردی – مهندسی پزشکی – راه آهن (کلیه گرایشها ) – الکترونیک ومخابرات دریایی

کارشناسی های مدیریت (کلیه گرایشها ) – حسابداری – مدیریت وکمیسری دریایی – مدیریت اقتصاد- معارف اسلامی (کلیه گرایشها ) – ادبیات وزبان عربی – تربیت بدنی (کلیه گرایشها )- علوم قر آنی – مدیریت امور بانکی – مدیریت (کلیه گرایشها ) امور گمرکی – روابط سیاسی – علوم سیاسی فلسفه – مددکاری اجتماعی – اقتصاد حمل ونقل – اقتصاد صنعتی  - امور دفتری  - تربیت مربی عقیدتی – تولید سیما – اطلاعات وضد اطلاعات – علوم حدیث – حقوق – علوم هوانوردی – خلبانی آبادانی وتوسعه – اطلاعات نظامی – علوم قرآنی – فقه وحقوق  (کلیه گرایشها ) – روان شناسی – خدمات مسافرتی – خبر نگاری

زیر گروه 2

مواد امتحانی وضرایب :

یاضی (4) – فیزیک (3) – شیمی (3)

مهندسی های پلیمر – شیمی – معدن -  مهندسی نفت (کلیه گرایش ها) کارشناسی شیمی

 

زیر گروه 3

ریاضی (3)- فیزیک (2) – شیمی (3)

اکثر کاردانی ها

        

 

 

 

 

 زیر گروه های آزمایشی (۲)- علوم تجربی

زیر گروه های آزمایشی

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان هستند

زیر گروه 1

مواد امتحانی وضرایب :

زمین شناسی (0) - ریاضی (2) – فیزیک (2) – شیمی (3)- زیست شناسی (4)

پزشکی – دندان پزشکی – دکترای پیوسته بیو تکنولوژی – کار درمانی – بینایی سنجی – فیزیو تراپی – مامایی – پرستاری – گفتار در مانی – شنوایی سنجی – تغذیه – اعضای مصنوعی – تکنولوژی پرتو شناسی – پرتودرمانی – پرستاری دندان پزشکی – بهداشت محیط -  بهداشت حرفه ای – علوم آزمایشگاهی مدارک پزشکی – هوشبری – اتاق عمل – پروتز های دندانی – بهداشت عمومی – بهداشت کار دهان ودندان – زیست شناسی – روان شناسی – بورسیه رشته های پزشکی نیروی انتظامی وارتش – علوم صنایع غذایی – کودکیاری -  زیست شناسی عمومی – مدیریت وکمیسر دریایی

 

زیر گروه 2

مواد امتحانی وضرایب :

 زمین شناسی(1) - ریاضی (3) – فیزیک (2) – شیمی (4)- زیست شناسی (4)

دارو سازی – دبیری شیمی – شیمی محض

 

زیر گروه 3

مواد امتحانی وضرایب :

زمین شناسی (1) - ریاضی (3) – فیزیک (2) – شیمی (2)- زیست شناسی (2)

زمین شناسی

 

زیر گروه 4

مواد امتحانی وضرایب :

 زمین شناسی (1) - ریاضی (4) – فیزیک (3) – شیمی (2)- زیست شناسی (2)

حسابداری – مدیریت -  مدیریت فرهنگی هنری – مدیریت بازرگانی – مدیریت امور بانکی – مدیریت بیمه – علوم اقتصادی – معارف وعلوم سیاسی – الهیات ومعارف – معارف ومدیریت – امور گمرکی – اقتصاد نظری – فلسفه – اقتصاد حمل ونقل – علوم اقتصاد – اقتصاد صنعتی – معرف وحقوق – الهیات وارشاد – ادبیات وزبان عربی – ریاضی -  فیزیک – خلبانی – نگهداری هواپیما – مهندسی سیستم – هوانوردی  - ناوبری هوایی – ناوبری وفرماندهی کشتی – علوم قرآنی – کتابداری  - فقه (کلیه گرایشها )

زیر گروه 5

مواد امتحانی وضرایب :

زمین شناسی (1) - ریاضی (3) – فیزیک (2) – شیمی (2)- زیست شناسی (2)

کاردانی ها ومهندسی های کشاورزی – کتابداریدر شاخه پزشکی – مدیریت خدمات پزشکی – تربیت بدنی – روابط سیاسی – علوم سیاسی – مددکاری اجتماعی – تربیت مربی عقیدتی ،سیاسی – تولید سیما – اطلاعات وضد اطلاعات - حقوق

 

زیر گروه های گروه آزمایشی (3) - علوم انسانی

زیر گروه های آزمایشی

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان هستند

 

زیر گروه 1

مواد امتحانی وضرایب :

 ریاضی (2) – اقتصاد (1) – زبان وادبیات فارسی (4) – زبان عربی (4)- تاریخ وجغرافیا (1 )

علوم اجتماعی (1 ) – فلسفه ومنطق (3) – روان شناسی (1)

زبان وادبیات فارسی (کلیه گرایشها )- معارف اسلامی (کلیه گرایشها) – حقوق – علوم قضایی – فقه وحقوق (کلیه گرایشها ) – فلسفه (کلیه گرایشها)

زیر گروه 2

مواد امتحانی وضرایب :

 ریاضی (4) – اقتصاد (2) – زبان وادبیات فارسی (2) – زبان عربی (1)- تاریخ وجغرافیا (1 )

علوم اجتماعی (3 ) – فلسفه ومنطق (1) – روان شناسی (2)

علوم اجتماعی (کلیه گرایشها)

 

زیر گروه 3

مواد امتحانی وضرایب :

ریاضی (4) – اقتصاد (3) – زبان وادبیات فارسی (2) – زبان عربی (1)- تاریخ وجغرافیا (1 )

علوم اجتماعی (3 ) – فلسفه ومنطق (1) – روان شناسی (1)

علوم اقتصادی (کلیه گرایشها )- مدیریت( کلیه گرایشها )

 

زیر گروه 4

مواد امتحانی وضرایب :

ریاضی (2) – اقتصاد (1) – زبان وادبیات فارسی (4) – زبان عربی (4)- تاریخ وجغرافیا (1 )

علوم اجتماعی (1 ) – فلسفه ومنطق (3) – روان شناسی (1)

 

زیر گروه 5

مواد امتحانی وضرایب :

 ریاضی (2) – اقتصاد (1) – زبان وادبیات فارسی (4) – زبان عربی (4)- تاریخ وجغرافیا (1 )

علوم اجتماعی (1 ) – فلسفه ومنطق (3) – روان شناسی (1)

روان شناسی( کلیه گرایشها) – کتابداری – تربیت بدنی

 

 

 

 

 

زیر گروه های گروه آزمایشی (4) - هنر

زیر گروه های آزمایشی

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان هستند

 

زیر گروه 1

مواد امتحانی وضرایب :

 درک عمومی هنر(4) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (1) – ترسیم فنی (1) – خلاقیت تصویری وتجسمی (4) – خلاقیت نمایشی (1) – خلاقیت موسیقی (1) خواص مواد (1)

ارتباط تصویری وگرایشها – نقاشی وگرایشها – صنایع دستی وتجسمی

زیر گروه 2

مواد امتحانی وضرایب :

 درک عمومی هنر(3) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (3) – ترسیم فنی (2) – خلاقیت تصویری وتجسمی (4) – خلاقیت نمایشی (1) – خلاقیت موسیقی (1) خواص مواد (1)

مرمت واحیا  - طراحی صنعتی  - صنایع چوب – مدیریت فرهنگی – علوم قرآن مجید (کلیه گرایشها )

زیر گروه 3

مواد امتحانی وضرایب :

 درک عمومی هنر(3) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (1) – ترسیم فنی (1) – خلاقیت تصویری وتجسمی (2) – خلاقیت نمایشی (1) – خلاقیت موسیقی (1) خواص مواد (1)

مرمت آثار تاریخی (کلیه گرایشها ) – موزه داری (کلیه گرایشها )

زیر گروه 4

مواد امتحانی وضرایب :

درک عمومی هنر(3) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (1) – ترسیم فنی (1) – خلاقیت تصویری وتجسمی (2) – خلاقیت نمایشی (4) – خلاقیت موسیقی (1) خواص مواد (1)

سینما (کلیه گرایشها )

زیر گروه 5

 مواد امتحانی وضرایب :

درک عمومی هنر(3) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (1) – ترسیم فنی (1) – خلاقیت تصویری وتجسمی (1) – خلاقیت نمایشی (1) – خلاقیت موسیقی (4) خواص مواد (1)

نوازندگی ساز ایرانی وساز جهانی

 

 

 

 

 

 

 

زیر گروه های گروه آزمایشی (5) – زبان خارجی

زیر گروه های آزمایشی

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان هستند

 

زیر گروه 1

مواد امتحانی وضرایب :

زبان وادبیات فارسی (4) – زبان عربی (2)  - فرهنگ ومعارف اسلامی (3) – زبان خارجی (2 ) – زبان تخصصی انگلیسی (4)

زبان انگلیسی (کلیه گرایشها )

زیر گروه 2

مواد امتحانی وضرایب :

زبان وادبیات فارسی (4) – زبان عربی (2)  - فرهنگ ومعارف اسلامی (3) – زبان تخصصی آلمانی(2 ) – زبان آلمانی (4)

زبان آلمانی (کلیه گرایشها )

زیر گروه 3

مواد امتحانی وضرایب :

زبان وادبیات فارسی (4) – زبان عربی (2)  - فرهنگ ومعارف اسلامی (3) – زبان فرانسوی(2 ) – زبان تخصصی فرانسوی (4)

زبان فرانسوی (کلیه گرایشها )

زیر گروه 4

مواد امتحانی وضرایب :

زبان وادبیات فارسی (4) – زبان عربی (2)  - فرهنگ ومعارف اسلامی (3) – زبان خارجی (4 )

زبان روسی – ادبیات ارمنی واردو – زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، چینی ، ترکی استانبولی

 

[ چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:8 ] [ گروه مشاوران میمه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب
گروه مشاوره میمه - زیر گروه ها در انتخاب رشته چه اهمیتی دارند ؟
گروه مشاوره میمه
<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  <-PostDate->ساعت <-PostTime->  توسط <-PostAuthor->